Kategorier

Denne artikel er under udarbejdelse, og oplysningerne vil derfor jævnligt blive opdateret og uddybet…

Denne side omhandler Carl Jungs teori om psykologiske typer, samt Myers-Briggs personlighedstyper. Information omkring Femfaktormodellen, også kendt som Big Five eller OCEAN, se denne artikel:

http://sepher.dk/psykologi/big-five-psykologiens-foretrukne-personlighedsteori/

Teorier om personlighedsforskelle er ikke noget nyt fænomen, allerede  i det andet århundrede udviklede den græske læge Galen en af de første teorier om forskelle i personligheder. Han kom frem til den konklusion at der er 4 grundlæggende temperamenter eller slags personligheder, læs mere om dem her:

http://sepher.dk/historie/er-du-i-godt-humoer-en-gammel-teori-om-forskelle-i-personlighed/

 

Carl Jungs Psykologiske Typer

I 1921 udgav den schweiziske psykiater Carl Jung bogen Psykologiske typer, hvor han beskrev sin teori om personlighedsforskelle, en teori han var nået frem til gennem sit kliniske arbejde med psykiatriske patienter igennem mange år. Han beskriver selv processen på denne måde i forordet til bogen: “Denne bog er frugten af næsten 20 års arbejde inden for praktisk psykologi. Den voksede gradvist i mine tanker,og er blevet formet efter utallige indtryk og erfaringer gjort som psykiater der behandler psykiske lidelser, efter interaktioner med mænd og kvinder fra alle sociale lag, fra mine personlige relationer til både venner og fjender, og sidst, fra kritik af min egen psykologiske særegnenhed.”

Hans tanker om forskelle i personlighed har haft stor betydning inden for personligheds psykologien. Når vi i dag som en selvfølge taler om at være udadvendt eller indadvendt, er det i høj grad takket være Carl Jungs introduktion og definition af de to begreber. En af de mest populære personlighedstypologier i det sidste århundrede, Myers-Briggs Personlighedstyper, også omtalt som MBTI,  er solidt baseret på hans teori om psykologiske typer. Selv i de senere år har Carl Jungs tanker om personlighed fundet et stort følge på internettet, hvor der har været stor debat og diskussion om forståelsen af de koncepter som han oprindeligt stod bag. Han teori er dog også kommet i modvind, og særligt MBTI har mødt stor kritik for bl.a. at være uvidenskabelig. Indenfor den videnskabelige psykologi ser man idag mere velvilligt på Femfaktor-teorien, eller Big Five, og mange professionelle test er i dag baseret på de 5 dimensioner som den gør brug af. Men det ændrer ikke på at Carl Jungs tanker ikke er blevet videnskabeligt modbevist, og at enhver som gør en indsats for at sætte sig ind i de begreber som han beskriver og forstå dybden i hans teori, ofte bliver overrasket over den slående logik og indsigt i menneskets natur som den åbner op for.

 

Hvordan vi er indstillet overfor verden: Udadvendt eller indadvendt

En af de grundlæggende ideer bag Carl Jungs psykologiske typer er at vi som mennesker er forskelligt indstillet overfor den fysiske verden omkring os. Som han skriver: “Enhver kender dem som er reserverede, svære at gennemskue, og som forekommer temmeligt generte, disse udgør den stærkest mulige kontrast til åbne, sociale, muntre, eller i hvert fald venlige og omgængelige personer som kommer godt ud af det med alle, eller som skændes med enhver, men som altid relaterer sig til dem på en eller anden måde og lader sig påvirke af dem.” Han peger altså på en kontrast mellem personer som er indadvendt eller introverte og person som er overvejende udadvendte eller ekstroverte, og forklarer at praktisk talt alle besidder en præference for den ene eller anden indstilling til verden. 

Men det er vigtigt at forstå præcis hvad Jung mener med udtrykkene for at kunne følge hans tankegang. Den indadvendte personlighed finder det ifølge Jung mest naturligt og bekvemmeligt at rette sit fokus indad i sindet og være optaget af egne tanker, indtryk og følelser. Den udadvendte personlighed foretrækker derimod at rette sin opmærksomhed ud imod verden, og orienterer sig mod aktiviteter og objekter omkring sig. Han mente dog ikke at folk altid orienterede sin bevidsthed i samme retning, tværtimod skifter man konstant mellem begge dele på sammen måde som man uden at tænke over det indånder luft for derefter at udånde. Men hans pointe er at alle mennesker har en præference, det er forskelligt fra person til person om man foretrækker det ene eller det andet, ligesom man enten er højrehåndet eller venstrehåndet.

 

                        

 

Hvordan vi opfatter verden: Konkret eller abstrakt

En af kernebegreberne som er nødvendige for at forstå psykologiske typer, er de fire grundlæggende psykologiske funktioner. En psykologisk funktion sigter for det første, til den måde sindet opfatter sanseindtryk fra omverdenen på, og for det andet, til den måde som sindet vurderer sanseindtryk på.
 
Vi modtager konstant en overvældende mængde sanseindtryk fra kroppen, som bliver modtaget og opfattet af vores sind. Helt fundamentalt er der to forskellige måder at tolke verden på: Konkret (Sansende) og Abstrakt (Intuitivt).
 
Når man tolker verden konkret opfatter man virkeligheden præcis som tager sig ud gennem sanserne, der er fuld fokus på tingenes udforming, farver og detaljer. Verdenen opleves med stor klarhed og tilstedeværelse. Man kan sige at det er den fysiske verden der er centrum i et menneskes bevidsthed.
 
At tolke verden abstrakt vil derimod sige at man ser bort fra tingenes faktiske udtryk, og i stedet er sindet fokuseret på hvilken mening eller betydning et objekt har, og hvilke associationer det fremkalder. Denne måde at opfatte livet på er nært forbundet med et menneskes ideer og tanker, som i deres natur ikke er håndgribelige og synlige. Når virkeligheden opfattes abstrakt, er det den metafysiske verden der er i centrum i et menneskes bevidsthed.
 

Hvordan vi vurderer verden: Emotionelt eller rationelt

Det er ikke nok blot at opfatte information fra omverdenen, de indtryk vi konstant modtager må også behandles, tolkes og kategoriseres. Det er primært to måder vores sind vurderer eller bedømmer vores opfattelse af virkeligheden på: Emotionelt(Følelse) eller rationelt (Tænkning). 
 
At vurderer verden emotionelt vil sige at man bedømmer ting på grundlag af følelsesmæssige principper. Det afgørende er om noget vurderer til at være enten acceptabelt eller godt eller utiltalende og dårligt. Denne måde at vurdere verden på er ikke nødvendigvis kun baseret på følelser, men er alligevel nært forbundet med følelseslivet. De ting der vurderes som tiltalende og gode, vækker som regel også positive følelser, hvor ting som er utiltalende og dårligei en person øjne, vækker negative følelser. 
 
Når virkeligheden vurderes rationelt, bedømmes ting på grundlag af logiske og fornuftprægede principper. Man når frem til en vurdering af om noget er rigtig eller forkert baseret på logisk tænkning og fornuftige argumenter. Hvor den emotionelle måde at opfatte verden på har forbindelse til forholdet mellem levende mennesker, er logikken i højere grad forbundet med fysiske objekter og faktiske forhold. Da det fysiske kan måles, vejes og observeres, og i overvejende grad følger fastlagte fysiske love er et naturligt sted at lade fornuften styre. 
 
 

Myer-Briggs personlighedsindikator

En kvinde ved navn Katharine Cook Briggs havde det meste af sit liv interesseret sig for forskelle i personlighed og havde i mange år brugt meget af sit liv på at forstå og sætte ord på disse forskelle. I 1923 stødte hun på Carl Jungs bog om personlighedstyper og det gik hurtigt op for hende at hans tanker kunne få afgørende betydning i hendes arbejde med at forstå mennesker. Med tiden begyndte hendes datter Isabel Myers også at blive involveret i projektet, og fortsatte med at bygge på sin mors tanker blandt andet ved at udarbejde en personlighedstest som folk kunne bruge til at finde frem til deres type. 

De videreførte Carl Jungs begreber om det at være udadvendt og indadvendt, forskellen mellem dem der opfatter ting konkret mod dem der tænker mere i abstrakte baner og desuden om man foretrække at bedømme baseret på følelser eller logik. De føjede endnu en dimension til som beskrev hvordan der er forskel på om man foretrækker at opfatte og afvente med at drage konklusioner og foretrækker at bedømme, beslutte og drage faste konklusioner. Denne forskel var endnu en facet til beskrivelsen af forskellige personligheder. 

Isabel Myers arbejde førte til udgivelsen af bogen “Myers-Briggs’ personlighedstyper : forstå din personlighed med MBTI” hvor hendes teori er tydeligt forklaret.

Hun udviklede også en typologi som kunne bruges til at inddele præferencer i personlighed i 16 forskellige grundlæggende typer. På engelsk er hver af de foretrukne funktioner forkortet til et bogstav som tilsammen giver en kombination af 4 bogstaver som indikerer en specifik type. 

 

Hvilken personlighedstype er du?

Vælg herunder hvad der bedst beskriver din personlighed eller måde at tænke på. Hvert personlighedstræk er repræsenteret ved et bogstav som kommer fra det engelske begreb som beskrivelsen bygger på. Når man til sidst sætte de 4 bogstaver for ens foretrukne personlighedstræk sammen angiver de en personlighedstype som har unikke egenskaber og kendetegn.

Introvert (I) eller Ekstrovert (E)?

Introvert eller indadvendt

 • Føler sig bedst tilpas i sine egne tanker og har behov for tid til at være alene.
 • Længerevarende socialt samvær dræner energi.
 • Tænker mere inden de udtaler sig.

Ekstrovert eller udadvendt

 • Hurtig til at udnytte muligheder for nye oplevelser.
 • Motiveret af at møde nye mennesker og opfrisket af socialt samvær.
 • Udtrykker deres tanker mere spontant og direkte.

Abstrakt (N) eller Konkret (S)?

Abstrakt

 • Optaget af nye muligheder og hvad ideer kan blive til i fremtiden.
 • Tænker ud af boksen og analyserer ting fra andre synsvinkler.
 • Tanker driver ofte på langfart og i vidt forskellige retninger.

Konkret

 • Optaget af faktiske forhold og virkelighedens verden
 • Mere traditionel og støtter sig til håndgribelig erfaring og viden.
 • Tilstedeværende og fokuseret på det der sker omkring en.

Rationel (T) eller Emotionel (F)?

Rationel

 • Træffer beslutninger baseret på logisk tænkning.
 • Søger at forstår hvordan ting og systemer fungerer.
 • Ønsker at være effektiv og se klare resultater af handlinger.

Emotionel

 • Træffer beslutninger baseret på følelser og menneskelige værdier.
 • Fokuseret på relationer mellem mennesker og andres velfærd.
 • Mere tilbøjelig til at udtrykke følelser gennem tale og kropssprog.

Besluttende (J) eller Afventende (P)?

Besluttende

 • Hurtig til drage konklusioner og træffe afgørelser
 • Vil helst systematisk følge en fastlagt plan og have sig overblik over en situation.
 • Er afgjorte omkring egne meninger og synspunkter.

Afventende

 • Ønsker at overveje flere muligheder når de skal træffe beslutninger.
 • Vil gerne have frihed og undgå at være bundet af en plan.
 • Reagerer mere spontant og impulsiv og har tendens til at ændre mening.

Personlighedstyper er baseret på Carl Jungs psykologiske typologi som blev videreudviklet af Isabel Briggs Myers.

Liste over de 16 personlighedstyper:

 • ISTJ
 • ESTJ
 • ISTP
 • ESTP
 • ISFJ
 • ESFJ
 • ISFP
 • ESFP
 • INTJ
 • ENTJ
 • INTP
 • ENTP
 • INFJ
 • ENFJ
 • INFP
 • ENFP